JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL TICUS

 

H O T A R A R E A   Nr.1
din 27 ianuarie 2010

privind repartizarea excedentului bugetar ramas la data de 31 decembrie 2009

 

Consiliul Local al comunei Ticus, In baza prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, In temeiul art.36, al.(4), lit.a) si art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E  :

Art.unic   Se aproba repartizarea excedentului bugetar ramas la data de 31 decembrie 2009, in suma totala de 996.055,85 lei, ca urmare a incheierii conturilor bugetare pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

  1. disponibil fond de rulment destinat acoperirii unor goluri temporare de casa – 96.055,85 lei;
  2. disponibil fond de rulment destinat finantarii unor investitii sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale – 900.000 lei.

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA                                 SECRETAR
                             Ovidiu ALDICA                                      Gheorghe ROSCA

 

Consilieri in functie: 9
Consilieri prezenti la sedinta: 9
Voturi “pentru”: 9
Voturi “impotriva”: 0
Abtineri: 0