JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL TICUS

H O T A R A R E A   Nr.3
din 27 ianuarie 2010

privind infiintarea Serviciului public local de asistenta sociala in cadrul Primariei comunei Ticus si aprobarea documentelor necesare acreditarii acestui serviciu


Consiliul Local al comunei Ticus,
Analizand raportul prezentat de referentul cu atributiuni de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primariei comunei Ticus, inregistrat sub nr.26/2010, precum si avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
Vazand prevederile art.4, al. (1), din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.68/2003, privind serviciile sociale, aprobate prin H.G. nr.1024/2004,
In baza prevedrilor art.11, al. (1), lit.a) si art.12, al. (1) din O.G. nr.68/2003, privind serviciile sociale,
In temeiul art.36, al. (6), lit.a), pct.2, art.45 si art.115, al. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

        Art.1   Se aproba infiintarea Serviciului public local de asistenta sociala in cadrul Primariei comunei Ticus, ca principal furnizor de servicii sociale.
        Art.2   Se aproba Codul de conduita al personalului care ofera servicii sociale in cadrul Serviciului public local de asistenta sociala, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare, din care face parte integranta.
        Art.3    Se aproba Carta drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenta sociala, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare, din care face parte integranta.
        Art.4   Se aproba strategia de dezvoltare in domeniul serviciilor sociale, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare, din care face parte integranta.
        Art.5    Primarul comunei Ticus va urmari ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

               PRESEDINTE DE SEDINTA                               SECRETAR
                         Ovidiu ALDICA                                      Gheorghe ROSCA

                                                                            
Consilieri in functie: 9
Consilieri prezenti la sedinta: 9
Voturi “ pentru”: 9
Voturi “ impotriva “ 0
Abtineri: 0