JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL TICUS
                                                                                                                     

H O T A R A R E A   Nr.4
din 27 ianuarie 2010

privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii

Consiliul Local al comunei Ticus,
        Vazand Raportul prezentat de catre referentul cu atributiuni de asistenta sociala, inregistrat sub nr.25/2010, precum si avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,
         In baza prevederilor art.22 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin  H.G. nr.1010/2006,
          In temeiul art.36, al.(6), pct.2, art.45 si art.115, al. (1), lit.b), din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

          Art.1   Se stabilesc veniturile potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, prevazute in anexa nr.4 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin H.G. nr.1010/2006, conform anexei la prezenta hotarare, din care face parte integranta.
          Art.2   Primarul comunei Ticus si referentul cu atributiuni in domeniul asistentei sociale, vor raspunde de aplicarea prezentei hotarari.

 

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA                           SECRETAR
                                               Ovidiu ALDICA                                   Gheorghe ROSCA

 

                                      Consilieri prezenti la sedinta: 9
                                      Voturi “pentru”: 9
                                      Voturi “impotriva”: 0
                                      Abtineri: 0