JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL TICUS

H O T A R A R E A   Nr.5
din 27 ianuarie 2010

privind aprobarea angajarii unor persoane din randul beneficiarilor de ajutor social acordat potrivit Legii nr.416/2001

Consiliul Local al comunei Ticus,
      Analizand referatul prezentat de referentul cu atributiuni de asistenta sociala, inregistrat sub nr.49/14.01.2010, precum si avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,
      Vazand adresa AJOFM Brasov, nr.816 din 12.01.2010,
       In baza prevederilor art.78 din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
       In temeiul art.36, al.(6), lit.a), pct.2, art.45 si art.115, al.(1), lit.b), din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E  :

        Art.1    Se aproba angajarea unui numar de 40 de persoane din randul beneficiarilor de ajutor social acordat potrivit Legii nr.416/2001, pentru prestarea unor activitati destinate dezvoltarii comunitatii locale.                                
        Art.2    Perioada de desfasurare a lucrarilor este 1 februarie – 31 decembrie 2010.
        Art.3    Se aproba graficul de lucrari ce se vor executa cu persoanele angajate potrivit art.1, conform anexei la prezenta hotarare, din care face parte integranta.
         Art.4     Primarul comunei Ticus va urmari ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA                           SECRETAR
                                               Ovidiu ALDICA                                   Gheorghe ROSCA

 

                                      Consilieri prezenti la sedinta: 9
                                      Voturi “pentru”: 9
                                      Voturi “impotriva”: 0
                                      Abtineri: 0