JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL TICUS

H O T A R A R E A   Nr.6
din 27 ianuarie 2010

privind promovarea propunerii de incadrare in categoria functionala a drumurilor comunale a unui drum judetean, precum si modificarea lungimii unui drum comunal situat in judetul Brasov, pe teritoriul administrativ al comunei Ticus

Consiliul Local al comunei Ticus,
     Avand in vedere referatul prezentat de viceprimarul comunei, prin care se propune promovarea propunerii de incadrare a unui drum judetean in categoria functionala a drumurilor comunale si modificarea lungimii unui drum comunal situat pe teritoriul comunei Ticus,
     In baza prevederilor art.13, al.(1) din O.G. nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    In temeiul art.36, al.(6), lit.a), pct.13, art.45 si art.115, al.(1), lit.b), din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :  

     Art.1  Se aproba promovarea propunerii de incadrare in categoria functionala a drumurilor comunale a unui drum judetean, situat in judetul Brasov, pe teritoriul administrativ al comunei Ticus, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare, din care face parte integranta.
     Art.2    Se aproba propunerea de modificare a lungimii unui drum comunal, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare, din care face parte integranta.
      Art.3      Primarul comunei Ticus se incredinteaza cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

 

 

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA                           SECRETAR
                                               Ovidiu ALDICA                                   Gheorghe ROSCA

 

                                      Consilieri prezenti la sedinta: 9
                                      Voturi “pentru”: 9
                                      Voturi “impotriva”: 0
                                      Abtineri: 0