Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


 

Impozite şi taxe


 H O T A R A R E A   Nr.52
din 19 noiembrie 2009

-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

Consiliul Local al comunei Ticus,
Vazand prevederile H.G.nr.956/2009, privind nivelurile pentru pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asiumilabile acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal  2010, Tinand cont de prevederile art.174, al. (2) si (3) din O.G. nr.92/2003, privind Codul de procedura fiscala, In baza prevederilor Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal, In temeiul art.36, al.(4), lit."c" si art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1   In vederea stabilirii impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, ambele sate ale comunei Ticus se incadreaza in zona D. Zonarea prevazuta in alineatul anterior este valabila si pentru terenurile din extravilan. Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, satul Ticusul Vechi este localitate de rangul IV iar satul Cobor localitate de rangul V.

Art.2    Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor juridice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,5 % asupra valorii de inventar a cladirilor, inregistrata in evidenta contabila a acestora. In cazul unei cladiri care a fost dobandita inainte de 1 ianuarie 1998 si care dupa aceasta data nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri este de 5 %, aplicata la valoarea de inventar a cladirii, inregistrata in evidenta contabila a persoanelor juridice.

Art.3     Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, contribuabilii vor achita urmatoarele taxe:
A. 1.Certificate de urbanism:
-a) pana la 150 mp inclusiv.....................................4 lei
-b) intre 151 si 250 mp inclusiv..............................5 lei
-c) intre 251 si 500 mp inclusiv..............................6 lei
-d) intre 501 si 750 mp inclusiv..............................8 lei 
-e) intre 751 si 1000 mp inclusiv..........................10 lei
-f) peste 1000 mp - 12 lei + 0,01 lei pentru fiecare mp ce
depaseste 1000 mp.
2.Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta, taxa este egala cu 5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
3.Pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari, necesare studiilor geotehnice sau altor exploatari, taxa datorata este de 3,00 lei/mp.
4.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri la retelele publice de apa, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu este urmatoarea:
- alimentare cu apa  - 10 lei/racord
- energie electrica -    10 lei/racord
- telefonie            -     10 lei/racord
- cablu TV          -        5 lei/racord
5.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre primar este de 10,00 lei.
6. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa este de 5,00 lei.
B. 1.Pentru eliberarea nei autorizatii in vederea desfasurarii unei activitati economice, taxa datorata este de 10,00 lei.
2.Pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare, taxa este de 10,00 lei.
3.Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de Primarie, pentru fiecare metru patrat sau fractiune de metru patrat de plan taxa este de 20 lei.

4. Pentru eliberarea certificatului de producator taxa este de 20,00 lei iar pentru viza trimestriala a acestuia 5,00 lei.
5. Pentru eliberarea sau vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea unei activitati de alimentatie publica taxa este de 50 lei.
Art.4   Pentru folosirea mijloacelor de reclama prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare, beneficiarii datoreaza o taxa de 15,00 lei/an/mp. Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii, taxa este de 20,00 lei/an/mp.

Art.5  Se stabilesc urmatoarele taxe pentru folosirea locurilor publice:
1.Vanzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule.........10,00 lei
2.Vanzarea de animale vii, pentru fiecare animal astfel:
a) bovine si cabaline peste 2 ani......................................................3,00 lei
b) tineret bovin si cabalin............................................................... 1,00 leu
c) porcine peste 6 luni...................................................................  1,00 leu
d) purcei, oi si capre...................................................................... 0,50 lei

Art.6   Pentru vehicule lente, detinatorii acestora vor plati taxe dupa cum urmeaza:
-autocositori..........................................................................10,00 lei/an
-combine agricole pentru recoltat cereale si furaje....................30,00 lei/an
-tractoare pe pneuri - pana la 45 CP........................................25,00 lei/an
- peste 45 CP...........................................30,00 lei/an
-mopede……………………………………………………10,00 lei/an

Art.7   Pentru racordarea la reteaua de alimentare cu apa taxa este de 100 lei/racord.

Art.8   Se stabileste taxa privind serviciul de salubrizare astfel:
-pentru persoane fizice – 2,50 lei/ persoana/luna
-pentru persoane juridice – 20 lei/luna

Art.9   Se stabilesc taxele pentru inchirierea caminelor culturale astfel:

a. Caminul Cultural Ticusu Vechi:
  -pentru nunta -100 lei pentru o zi
-150 lei pentru doua zile
-pentru discoteca sau bal – 50 lei
-pentru masa comemorativa – 30 lei
-pentru inalniri electorale sau alte manifestari care
nu sunt organizate de Primaria comunei Ticus – 30 lei
-holul caminului cultural pentru petreceri – 25 lei

 

b. Caminul Cultural Cobor:
-pentru nunta – 60 lei
-pentru discoteca sau bal – 40 lei
-pentru masa comemorativa – 15 lei
-pentru intalniri electorale sau alte manifestari care nu
Sunt organizate de Primaria comunei Ticus – 15 lei

  1. Inainte de preluarea caminelor culturale, persoanele care le  inchiriaza vor depune o garantie in bani, egala cu taxa pentru inchiriere, care li se va restitui dupa predarea in buna stare a bunurilor inchiriate. In cazul in care s-au produs pagube materiale, contravaloarea acestora va fi retinuta din respectiva suma depusa drept garantie.

Art.10 Se stabilesc taxele de inchiriere a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locu-inta, apartinand Primariei comunei Ticus, dupa cum urmeaza:

  1. pentru magazine sau baruri – 1,50 lei/mp/luna
  2. pentru magazii aferente spatiilor comerciale – 0,50 lei/mp/luna
  3. pentru alte spatii de depozitare – 0,30 lei/mp/luna
  4. pentru centru de colectare lapte – 1 leu/mp/luna

Art.11  Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie 2010, se acorda o bonificatie de 10 %.

Art.12  Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 2009, mai mici de 10 lei, se anuleaza.

Art.13  Primarul comunei impreuna cu compartimentul finaciar- contabil vor urmari ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA
Gheorghe ROSCA

SECRETAR    
Ioan CARLAN                                     

                                                                                         
Consilieri prezenti la sedinta: 8
Voturi “pentru”: 8
Voturi “impotriva”: 0
Abtineri: 0
Consilier absent: Patru Gheorghe